Bölgesel Kalkınma Projeleri Haritası

0

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Haritası

Haritalar coğrafya konularının öğrenilmesinde çok önemli bir materyaldir. Herhangi bir konunun ayrıntılarının harita üzerinde gösterilmesi öğrenmeleri kalıcı hale getirmektedir. Biz de bu amaçla farklı konularda haritalar hazırlayıp herkesin faydalanması için çaba harcıyoruz. Şimdiki haritamız Türkiye’nin bölgesel kalkınma projeleri haritasıdır.

Dünyada doğal kaynakların ve sermayenin dağılışının eşit olmayışı Sanayi Devrimi ile birlikte ülkelerin ve bölgelerin ekonomik, siyasi ve sosyokültürel yönden farklılıklarının daha da belirgin olmasına yol açmıştır. Kalkınma hızı düşük olan bölgelerin ekonomik sorunları, ülkelerin genel ekonomik politikalarını etkilemiştir. Bölgeler arasındaki gelişme farklılıkları; göç, çarpık kentleşme ile birlikte gecekonduların ortaya çıkmasına, altyapı ve çevrede sorunların yaşanmasına neden olmuştur.

Ülkemizde doğal ve beşerî koşullar nedeniyle bölgesel ge­liş­miş­lik ba­kı­mın­dan önem­li fark­lı­lık­lar bulunmaktadır. Her bölgenin kaynakları, avantajları-dezavantajları, kalkınma projeleri, ihtiyaçları diğer bölgelerden farklıdır. Bu ne­den­le böl­ge­le­rin ge­liş­miş­lik dü­zey­le­ri ara­sın­da­ki far­kı azalt­mak ve kaynakları doğru bir biçimde değerlendirmek ama­cıy­la böl­ge­sel kal­kın­ma pro­je­le­ri ge­liş­ti­ril­miş­tir. Ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli her türlü kaynağın, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin ülkenin her yerinde dengeli dağılması hedeflenmiştir.

İlk bölgesel kalkınma çalışmaları 1950’li yılların sonlarına doğru başlamış, potansiyeli tespit edilen 16 bölgenin belirlenmesiyle çalışmalar başlamıştır. Daha sonra istenen gelişmelerin sağlanamaması sonucunda 6 büyük proje üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu projeler liste olarak aşağıda verilmiştir:

Aşağıdaki haritada ülkemizdeki kalkınma projeleri ve kapsadığı illerin en güncel hali (2021) gösterilmiştir. Haritada renklerle gösterilen projelerin hangisine ait olduğunu lejant kısmından görebilirsiniz. Ayrıca illerimizin hangi projede yer aldığını görebilirsiniz. Bazı illerimiz iki projede birlikte yer almaktadır. Bu nedenle bu illerimize dikkat etmememiz gerekmektedir. ÖSYM sorularında bu gibi güncel bilgiler karşınıza çıkabilir. Coğrafya Hocası olarak bu haritaları sizlere özel olarak hazırladık. Ayrıca diğer kalkınma projeleri ile ilgili haritalarımızı üstteki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Haritası

kaynak: sanayi.gov.tr

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz