Bölgesel Kalkınma Projeleri Haritası

0

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Haritası

Ülkemizde doğal ve beşerî koşullar nedeniyle bölgesel ge­liş­miş­lik ba­kı­mın­dan önem­li fark­lı­lık­lar bulunmaktadır. Her bölgenin kaynakları, avantajları-dezavantajları, kalkınma projeleri, ihtiyaçları diğer bölgelerden farklıdır. Bu ne­den­le böl­ge­le­rin ge­liş­miş­lik dü­zey­le­ri ara­sın­da­ki far­kı azalt­mak ve kaynakları doğru bir biçimde değerlendirmek ama­cıy­la böl­ge­sel kal­kın­ma pro­je­le­ri ge­liş­ti­ril­miş­tir. Böl­ge­sel kal­kın­ma pro­je­le­ri­nin baş­lı­ca­la­rı; GAP (Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Pro­je­si), DAP (Do­ğu Ana­do­lu Pro­je­si), KOP (Kon­ya Ova­la­rı Pro­je­si), DO­KAP (Do­ğu Ka­ra­deniz Pro­je­si), ZBKP (Zon­gul­dak, Bar­tın, Ka­ra­bük Bölgesel Gelişme Pro­je­si) ve YHGP (Ye­şi­lır­mak Hav­za­sı Ge­li­şim Pro­je­si)’dir.

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Haritası

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz