Konu Anlatımı | Coğrafya Hocası - Part 2

"Konu Anlatımı" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Rüzgarlar ve Özellikleri

Rüzgarlar ve Özellikleri Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden, yatay yönlü hava hareketlerine rüzgâr denir. Rüzgârın özellikleri: • Hızı • Yönü • Frekans RÜZGÂRIN HIZ ÖZELLİĞİ Yatay hava hareketinin birim zamanda yaptığı yer değiştirme hareketidir. Rüzgâr hızını ölçen alete anemometre denir. Rüzgârın hızı saniyede metre (m/sn) veya saatte kilometre (km/h) olarak ifade edilir. Rüzgârlar, hızlarına göre hafif, orta ve şiddetli olarak gruplandırılır. RÜZGÂRIN HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Basınç Farkı Rüzgârın hızını belirleyen en önemli faktördür. Basınç farkı fazla ise rüzgâr hızlı, basınç farkı az ise rüzgâr yavaş eser. (d’nin hızı > a,b,c,e’nin hızından) 2. Basınç Merkezleri Arasındaki Uzaklık Basınç farkı...

Yerleşme Doku ve Tipleri

YERLEŞME DOKU VE TİPLERİ Yerleşme sınıflandırması tartışmaya açık bir konudur. Tanımlama için kullanılan fonksiyonel ölçütler ya da yerleşme şeklinin görünümleri, betimlemede sınırlı oranda değer taşımaktadır. Bunun yanında sınıflandırmaların kalıcı oldukları da ileri sürülemez. Çünkü yerleşmelerin nitelikleri değişebilir. Yerleşme sınıflandırmasında kullanılan terimlerin üzerinde tam bir uzlaşma sağlanamadığı açıktır. Kırsal, kentsel, endüstriyel, toplu, dağınık ve plânlı gibi terimler, farklı insanlar tarafından değişik şekillerde yorumlanabilmektedir. Yine de yerleşmeler, büyüklükleri, işlevleri, şekilleri, lokasyonları, yaşları, sahip oldukları konutların yapı malzemeleri ve kültürel nitelikleri bakımından sınıflandırılabilirler ve bütün bunlar doğal olarak birçok amaca hizmet edebilir. Ancak Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ayrım; kentsel yerleşmeler ve kırsal yerleşmeler...

Beşeri Dokular

Beşeri Dokular İnsan ile doğal çevre arasındaki ilişkileri dağılış, kıyaslama, sebep-sonuç ilişkilerine bağlı kalarak araştıran ve sonuçlarını sentez hâlinde ortaya koyan bilim coğrafyadır. Coğrafyanın merkezindeki insan, hemen her coğrafi denklemde en temel unsur durumundadır. Bu bakımdan nüfusun miktarı, artışı, yeryüzündeki dağılışı, bu dağılışa etki eden süreçler, nüfusun sosyal ve ekonomik yapısı ile hareketleri coğrafya bilimi içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Coğrafi yeryüzünde, insan topluluklarının hayatlarını sürdürme, daha iyi bir şekilde yaşamasıyla ilgili olarak yaptığı çok çeşitli faaliyetleri vardır. İnsanın kendisinin, yerleşmesi, beslenmesi ve daha iyi bir hayat seviyesi oluşturmak için gerçekleştirdiği bütün faaliyetlere beşeri olaylar denir. Beşeri olayların...

Dış Kuvvetler: Buzullar

Buzullar Kutup bölgeleri ile yüksek dağların üst kısımlarında bütün yıl hiç erimeden kalan karlara toktağan kar (daimi) denir. Enlemin etkisiyle toktağan kar sınırı Ekvatordan Kutuplara doğru azalır. Bugün dünyanın yaklaşık %10 ‘u (15 milyon km² si) buzullarla kaplıdır. Buzulların etki alanı daha çok kutuplara yakın yerlerdir. BUZUL ÇEŞİTLERİ Sirk Buzulu : Yüksek dağlık alanlardaki küçük çukurlukları dolduran buzullardır. Yurdumuzda bazı yüksek dağlık bölgelerde vardır. Ör: Cilo (Buzul Dağı) Sat, Ağrı, Tendürek, Süphan , Kaçkar, Erciyes, Uludağ, Beydağları, Geyik Dağları, Bolkar , Binboğa dağları gibi. Vadi Buzulu: Buzul aşındırması ile oluşan vadilerin içini dolduran buzullardır. Ör: Cilo dağında olduğu gibi. Takke Buzulu:...

İklim Kuşakları

İklim Kuşakları MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması, Dünya’nın eksenin yörünge düzlemine eğik olması ve Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi gibi nedenlere bağlı olarak güneş ışınlarının Dünya’nın her yerine gelme açısı aynı değildir. Bu durum matematik iklim kuşaklarının oluşmasına neden olmuştur. Güneş ışınlarının dik ve dike yakın açılarla geldiği dönenceler arası bölgeye Tropikal Kuşak, güneş ışınlarının orta eğiklikte geldiği dönenceler ile kutup daireleri arasındaki bölgeye Orta Kuşak ve güneş ışınlarının eğik geldiği kutup daireleri ile kutup noktaları arasındaki bölgeye Kutup Kuşağı denilmektedir.   SICAKLIK KUŞAKLARI Yeryüzünde sıcaklık kuşaklarının oluşumunda; – Dünya’nın şekli – Okyanus akıntıları – Atmosferdeki genel...

Çevre Sorunları

Çevre Sorunları Doğal çevrede meydana gelen değişimlerin bazıları doğal yolla gerçekleşirken, bazıları da beşeri etkilerle yani insan faktörüyle ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir yeri yaşam alanı olarak seçen insan o yerde bazı değişiklikler yapar. Sanayi Devrimi öncesinde doğal çevrede meydana gelen değişikliklerin olumsuz etkileri daha azdı. Ancak sanayi devrimi ile birlikte ekonomik faaliyetlerde makine kullanımının artması, madenciliğin yaygınlaşması, enerji tüketiminin artması insanın doğa üzerindeki olumsuz etkilerinin artmasına neden oldu. Sanayi Devrimi ile başlayan gelişmeler doğanın insan üzerindeki etkilerini azaltırken, insanın doğa üzerindeki etkisini artırmıştır. Bu süreç içinde doğal dengenin bozulması bazı çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çevre sorunları çeşitlilik göstermekle...

Türkiye’nin Jeolojik Evreleri (Jeolojik Devirler)

Türkiye’nin Jeolojik Zamanlara Göre Geçirdiği Evreler: A) I. Zaman (Paleozoik): Bu devir 540 Milyon yıl önce başladı ve 370 milyon yıl sürdü. Ülkemizin yerinde Tetis Denizi (Jeosenklinal-Tortullaşma Alanı) bulunuyordu. Yan basınçlara uğrayan bu kısım yer yer kıvrılıp, yükselmiş ve basıklaşmış ve de sertleşmiştir. Bu sert kütlelere Masif denir. Bu zaman arazileri yaşlı, oturmuş ve sert olduğu için deprem açısından güvenlidir. olduğu içinBu jeolojik zamanın (Karbonifer) döneminde gör ormanlar yetişmiş ve bu bitki kalıntılarının göllerde birikmesiyle Zonguldak çevresi taş kömürü yatakları oluşmuştur. Yurdumuzda 1. zamanda oluşmuş metamorfik ve tortul araziler bulunur. Türkiye’nin remelini oluşturan metamorjik araziler, Yıldız Dağları, Güneydoğu Toroslar, Batı...

Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreçleri

Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreçleri Kıyıların Şekillenmesinde Etkili Faktörler: 1. Dalgalar 2. Akıntılar 3. Gel-git 4. Akarsular 5. Buzullar 6. İç kuvvetler 7. Kıyıdaki dağların uzanış biçimi 8. Canlılar (Mercanlar) (en az etkili) 9. Rüzgarlar (Dolaylı etkiye sahip) KIYI TİPLERİ ENiNE KIYILAR Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde görülür. Ör: Ege Bölgesi Kıyıları (Edremit-Kuşadası arası). Bu kıyılarda; • Girinti-çıkıntı fazladır. • Kıta sahanlığı geniştir. • İç kesimlere ulaşım kolaydır. • Limanların hinterlandı (ard bölge) geniştir. • Deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir. • Kıyı ile iç kesim arasında önemli farklar yoktur. BOYUNA KIYILAR Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür. Ör: Karadeniz...

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Bileşenleri

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) Nedir? Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Özellikle CBS’nin dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında geniş bir merak uyandırması, gelişmelerdeki hızlı değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve fikirler, CBS’nin standart bir tanımının yapılmasına henüz izin vermemiştir. CBS, bazı araştırmacılara göre konumsal bilgi sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kavram, bazılarına göre; konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir araç, bazılarına göre de; organizasyona yardımcı olan bir veri...

Akarsu Aşındırma Şekilleri

Akarsu Aşındırma Şekilleri 1) Kimyasal aşındırma: Akarsuyun geçtiği yerlerdeki kolay eriyebilen kayaları eriterek beraberinde taşıması olayıdır. 2) Mekanik aşındırma: Akarsuların aşındırması daha çok mekanik yolla gerçekleşir. Mekanik Aşındırmada Etkili Olan Faktörler 1) Akarsu yatak eğimi, 2) Akarsuyun akımı, 3) Akarsuyun akış hızı, 4) Akarsuyun yük miktarı, 5) Akarsuyu yatağı çevresindeki bitki örtüsü, 6) Akarsu yatağındaki kayaların özelliği, * Akarsular aşındırma faaliyetini daha çok ağızdan kaynağa doğru geri aşındırma şeklinde gerçekleştirir. * Denize dökülen bir akarsu yatağını en son deniz seviyesine kadar aşındırır. Buna taban seviyesi (genel kaide seviyesi) denir. Göle dökülen akarsu da yatağını en son göl seviyesine kadar yapar....


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status