Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye'de cumhuriyetin ilanından 1963 yılına kadar nüfusu arttırmaya yönelik politikalar uygulanırken, 1963'ten günümüze kadar geçen dönemde nüfus artış hızının azaltılmasına yönelik politikalar izlenmiştir. Ancak yakın zamandan itibaren yine doğumlar teşvik edilmeye başlanmıştır.

Son yıllarda tekrar nüfusun arttırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasında;
I. Yaşlı nüfus oranının artış göstermesi
II. Nüfusun dinamizmini kaybetme tehlikesinin ortaya çıkması
III. Erkek nüfus oranının kadın nüfus oranından fazla olması
gibi durumlardan hangilerinin etkisinden bahsedilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye'de 1923 - 1963 yılları arasında nüfus artış hızını artırmaya yönelik uygulamaların ve teşviklerin artmasında aşağıdakilerden hangisi bir dayanak noktası olarak kabul edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında evlilik yaşının erkeklerde 17, kadınlarda 15 yaşına düşürülmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye'de 1963 yılından sonra nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar uygulamaya konulmuş, 1980 yılındaki askerî darbe döneminde hazırlanan Anayasaya aile planlaması kavramıyla ilgili ifadeler konulmuştur.

Bu uygulamaların tümünün temelinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye'de 1923-1963 yılları arasında doğumlar teşvik edilmesine rağmen 1940 - 1950 döneminde doğumların az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6• Sağlık Bakanlığı'na doğumları özendirme sorumluluğunun verildiği
• Altı ve daha fazla çocuklu kadınlara madalya ve para ödülünün verildiği
• Çok çocuklu ailelere toprak tahsis edilmesinde öncelik verildiği
dönemler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye'de zaman zaman nüfusun artış hızını artırmak ya da azaltmak, nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla farklı nüfus politikaları izlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi diğerlerine göre daha sonraki dönemlerde hayata geçirilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Atatürk'ün 1920'li yıllardaki söylevlerinde ve meclis konuşmalarında Türkiye nüfusunun hızlı artması ve ölümlerin azaltılması konularında görüşlerini dile getirmesinin temelinde Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Sağlık ocaklarında insanlara doğum kontrol yöntemleri ve aile planlaması ile ilgili tavsiyelerde ve bilgilendirmelerde bulunulduğu yıllar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Devlet yöneticileri ya da milletvekillerinin 2000'li yıllardan sonraki dönemde katıldıkları evlilik ve düğün törenlerinde gelin ve damada mutluluk diledikten sonra üç ya da dört çocuk yapmaları konusunda teşviklerde ve tavsiyelerde bulunmalarında ki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Türkiye'de kadın başına düşen çocuk sayısının giderek azalması aşağıdakilerden hangisine yol açabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye'de günümüzde evlenme yaşının erkeklerde 28 - 30, kadınlarda da 24 - 26 yaş gibi yüksek yaşlara çıkması aşağıdakilerden hangisine neden olacaktır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13• Kadınların statülerinin yükselmesi
• Kadınların eğitim seviyelerinin artması
• Kadınlarda iş hayatına katılımların artması
Kadınlarla ilgili olarak yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Türkiye'de uygulanan nüfus politikaları sonucunda ülkede nüfusun hızla artması,
I. Konut yapımı
II. Kişi başına milli gelir
III. Su tüketimi
gibi durumlardan hangilerinde artışa neden olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Cumhuriyetin ilk yıllarında aşağıdakilerden hangisi hükümet politikası olarak artırılmaya çalışılmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Tarımda makineleşmenin yetersiz olduğu 1930'lu yıllarda tarlalarda insan gücüne olan ihtiyaç fazlaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 17Türkiye'de 1963 - 1967 yılları arasındaki Beş Yıllık Kalkınma planında gebeliği önleyici ilaçların ithalatını ve satılmasını yasaklayan kanunların değiştirilmesi ve bu ilaçların satışının serbest bırakılması ön görülmüştür.

Bu durum;
I. Nüfus artış hızının yavaşlaması
II. Çalışan nüfusun sanayi sektöründe fazla olması
III. Ölümcül hastalıkların hızlı biçimde yayılması
gibi sonuçlardan hangilerini ortaya çıkarmış olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: