Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye ekonomisinin gelişmesinde çok farklı sektörlerin etkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi daha çok hizmet sektörüyle ilgili çalışmalardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye'nin hem üç tarafının denizlerle çevrili olmasının hem de İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olmasının Türkiye ekonomisine katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Atatürk bir konuşmasında "Ben, ekonomik hayat denince; ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün bayındırlık işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir bütün sayarım." demiştir.

Atatürke göre;
I. Sadece belli bir sektörde gelişmek yeterli değildir.
II. Sanayi üretimindeki artış, tarım sektöründe de üretim artışıyla ekonomiye destek vermelidir.
III. Yol, köprü, tünel, baraj gibi tesislerin inşası ülke ekonomisine önemli destek sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 42010 yılı Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı şu şekildedir.
Tarım: %7,8
Sanayi: %19,6
Hizmet: %72,6

Buna göre;
I. Hizmet sektöründen elde edilen gelir sanayi ve tarım sektörlerinin toplamından daha fazladır.
II. Tarımın ekonomiye katkısı hizmet ve sanayi sektöründen azdır.
III. Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı deniz ticaretinden elde edilen gelirler sağlar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye mutlak konumu gereği 36°-42 kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. Buna göre Türkiye Orta kuşak'ta ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Orta Kuşak'ta bulunması nedeniyle kazandığı avantajlardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde etkileyen faktörlerden biridir. Düz alanlar çeşitli kolaylıklar sağladığı için, ekonomik faaliyetler açısından tercih edilen yerlerdir.

Coğrafya test sorusu

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış alanlardan hangisinin tarımsal faaliyetler açısından daha az elverişli koşullara sahip olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye arazilerinin büyük bir kısmının dağlık ve engebeli alanlardan oluşması ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemektedir. Ancak bazı faaliyetler üzerinde de bu durum olumlu etkiler göstermektedir.

Buna göre;
I. tarımsal etkinlikler
II. Sanayi faaliyetleri
III. Hidroelektrik santrallerinin inşa edilmesi
gibi faaliyetlerden hangileri açısından arazinin dağlık ve engebeli olması olumlu etkiler gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye'de kıyı ovaları ile yükseltinin 500 m'den az olduğu ovalık alanlarda çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilerek Türkiye ekonomisine önemli gelir sağlanır.
Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisinin sözü edilen ovalardan biri olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9İklim koşulları bir yerde yapılan ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi sadece Akdeniz iklim koşullarının hakim olduğu alanlarda yapılabilmektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Turizme bağlı olarak oluşan iş kolları ülkemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu yolla her yıl ülkemizde önemli miktarda döviz sağlanmaktadır.
Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin Türkiye turizm gelirlerine katkısının daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Ülkemizde istihdam sıkıntısının yaşanması, nüfus artış hızının ve bağımlı nüfus oranının fazla olması Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında;
I. Doğal ve beşeri kaynakları verimli şekilde kullanmak
II. İstihdamı artırarak işsizliği önlemek
III. İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
IV. Tarımda çalışan nüfus oranını artırmak
gibi hedeflerden hangileri yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin bazı alanlarda yeterince gelişmemesi daha çok fizikî koşulların elverişsiz olması ile ilgilidir.
Aşağıdakilerden hangisi buna verilebilecek örneklerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'de milli gelirin farklı yıllara ait sektörel dağılımları verilmiştir.

Coğrafya test sorusu

Yalnızca grafikteki verilenlere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Türkiye'de 1924, 1927 ve 1951 yıllarında çıkarılan kanunlarla sanayi yatırımları teşvik edilmiştir. Çeşitli dönemlerde teşvik politikası uygulamaları devam etmiş ve 2005 yılında Teşvik Yasası'nın kapsamı genişletilerek 49 il bu yasa kapsamına alınmıştır.
Buna göre bu yasanın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16İç Anadolu'nun Aksaray, Yozgat, Niğde gibi illeri "Kalkınmada Birinci Derecede öncelikli Yöreler" kapsamında değerlendirilen iller arasındadır.
Buna göre bu illerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gerçekleştirilmek istenmesi durumunda devlet teşviği almaları söz konusu değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 17Türkiye'nin bazı bölgelerinde kışların aşırı sert ve soğuk geçmesi ısınma ya da tarımsal üretim maliyetlerini artırdığı için ekonomiye belli oranda yük getirir.
Aşağıdaki yerlerin hangisinde ısınmadan kaynaklanan ekonomik giderlerin en az olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: