2019 AYT Coğrafya Soruları ve Çözümleri

6

Değerli arkadaşlar 2019 Alan Yeterlilik Testi Coğrafya sorularının çözümlerini Sosyal bilimler -1 ve Sosyal bilimler -2 şeklinde ayrı ayrı hazırladık. Soruları incelediğimiz de Sosyal bilimler -1 testinde 1 tane 10. sınıf, 4 tane 11. sınıf ve 1 tane 12. sınıf konusundan, Sosyal bilimler -2 testinde 8 tane 11. sınıf, 3 tane 12. sınıf konusundan soru geldiğini gördük. Ağırlık olarak 11. sınıf kazanımları soru olarak karşımıza çıktı. Soruların zorluk derecesinin 5 üzerinden 3 olduğu söyleyebiliriz. Şimdi soruları çözelim.

ayt coğrafya konu soru dağılımı 2019


SOSYAL BİLİMLER -1 TESTİ COĞRAFYA SORULARI


SORU 1
Dünya üzerinde özellikle depremlerin ve volkanik etkinliklerin yaşanma sıklığı ve etkisi bazı alanlarda daha fazladır.
ayt coğrafya soruları 2019
Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu alanlar arasında gösterilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
ayt coğrafya soruları 2019
Yukarıdaki Dünyada görülen depremler ve volkanik alanlar haritası incelendiğinde III. nolu alan olarak gösterilen Afrika kıtasının güney batı kıyıları depremsellik ve volkanizma yaşanma sıklığı açısından daha az etkiye sahip bir alandır.
Cevap C’dir.

SORU 2
I. Tarımda makineleşme artmıştır.
II. Çayır ve mera arazilerinin payı artmıştır.
III. Tarımsal üretimde katma değer yükselmiştir.
Türkiye’de, 1950’den günümüze kadar olan süreçte yukarıdakilerden hangileri tarım sektöründeki gelişmeler arasında gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Ülkemizde 1950 yılından itibaren Tarımda makine kullanımı hızlanmış, makina kullanımının artması ve teknolojinin katkısı ile tarım ürünlerinin işlenmesi ve mamül maddeye dönüşümü artmıştır. Ülkemizde hasatı yapılan tarım ürünlerinin çoğu direk ihraç edilmek yerine yarı ya da tam işlenerek katma değeri artırılmıştır. Ancak Çayır mera arazilerinin payı artmamış, makine kullanımının artması ile çayır ve mera arazileri tarım alanlarına dönüştürülerek payı daha da azaltılmıştır.
Cevap B’dir.

SORU 3
Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonksiyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağlı olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler kurulmaya başlanmıştır.
Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
A) Göçlerin artması
B) Ulaşımın gelişmesi
C) Tüketimin artması
D) Sağlık olanaklarının daha iyi olması
E) Alışveriş merkezlerinin kurulması
Şehirlerin gelişmesi ve nüfuslarının artmasında en büyük etkiyi Göçler oluşturmaktadır. Göçle gelen nüfus şehrin gelişmesine büyümesine ya da yeni şehirlerin kurulmasına sebep olmaktadır. Diğer şıklar ise şehrin gelişmesi ve büyümesi esnasında meydana gelen olaylardır.
Cevap A’dir.

SORU 4
Aşağıda, bir küresel örgütün kuruluş amaçlarından bazıları verilmiştir.
• Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdam sağlamak
• Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına destek sağlamak
• Uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek
Amaçları belirtilen bu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler (BM)
B) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Amaçları verilen örgütü incelediğimiz zaman Ekonomik temelli bir örgüt olduğu anlaşılıyor. Şıklarda verilen;
Birleşmiş Milletler (BM) – SİYASİ Örgüt
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) – SİYASİ Örgüt
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) – EKONOMİK Örgüt
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) – ASKERİ Örgüt
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) – EKONOMİK Örgüt

şeklindedir. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ekonomik bir örgüt olmakla birlikte sadece Dünya Petrol rezervleri ve petrol fiyatlarının kontrolü konusunda aktiftir. Amaçları verilen örgütümüz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’dür.
Cevap E’dir.


SORU 5
Dünyada pek çok ülkede doğal gaz rezervi bulunmakta ve çıkarılmaktadır. Yüksek doğal gaz rezervi ve üretimi olan ülkelerin dünya pazarındaki etkisi de fazla olmaktadır.
Bu enerji kaynağının üretimi ve pazarlanmasında aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel etkisi daha fazladır?
A) Japonya
B) Çin
C) Nijerya
D) Rusya
E) Meksika
ayt coğrafya soruları 2019

Yukarıdaki veriler incelendiğinde Dünyada doğal gaz rezervi en fazla olan ülkenin Rusya olduğu görülüyor.
Cevap D’dir.


SORU 6
Atıkların bazı işlemlerden sonra ikincil ham madde özelliği kazanması geri dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin sağladığı pek çok yarar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir?
A) Çevre kirliliğinin azalması
B) Doğal kaynakların korunması
C) Enerji tasarrufu sağlanması
D) Ekonomik katkı sağlanması
E) Yeni doğal kaynak üretilmesi
Geri dönüşüm işlemi ile çevre kirliliği azalırken doğal kaynaklar korunmuş olur. Geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlanırken Enerji tasarrufu da sağlanmaktadır. Ancak Yeni doğal kaynak üretimi mümkün değildir.
Cevap E’dir.

SOSYAL BİLİMLER -2 TESTİ COĞRAFYA SORULARI


SORU 1
Tropikal Yağmur Ormanları, bitki ve hayvan türleri bakımından Dünya’nın en zengin alanlarıdır.
Bu alanların tür bakımından zengin olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Mutlak konumları
B) Sürekli yağış almaları
C) Su kaynaklarının bolluğu
D) Tarımın yaygın olması
E) Yıllık sıcaklık farklarının düşük olması
Ekvator’un 10° kuzey ve güneyinde yer alan bu bölge Mutlak konumuna bağlı olarak Sürekli yağış alır ve Su kaynakları da boldur. Ekvatoral iklim bölgesinde olduğu için yıllık sıcaklık farkı çok düşüktür. Bu şartlara bağlı olarak bitki ve hayvan varlığı en yüksek alanların başında gelir. Ancak Tarımın yaygın olması bu bölge için söylenebilecek bir seçenek değildir.
Cevap D’dir.

SORU 2
İnsan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelen değişimler bütün canlı yaşamını ciddi oranda etkiler. Bu etkinin artarak devam etmesi hâlinde doğal sistemlerde geri dönülmez sorunların yaşanacağı öngörülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisinin devam etmesi durumunda gelecekte bu sorunlar daha fazla ortaya çıkacaktır?
A) Enerji üretiminde fosil kaynakların kullanımının teşvik edilmesi
B) İhtiyaç duyulduğu kadar tüketim yapılarak israfın önlenmesi
C) Enerji verimliliği yüksek teknolojilere geçilerek enerji tasarrufunun sağlanması
D) Mevcut ormanların korunması ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması
E) Atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanımının sağlanması
Fosil kaynaklar doğada kendiliğinden oluşup belirli bir rezerve sahip olan tükenebilir kaynaklardır ve kullanımları ile doğada büyük çevre sorunlarına yol açmaktadırlar. Günümüze kadar geçen süre içinde insanoğlu doğadaki fosil yakıtların büyük bir bölümünü tüketmiştir. Enerji üretiminde kömür, linyit, petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynakların kullanımının teşvik edilmesi gelecekte telafisi olmayan sorunların yaşanmasına sebep olacaklardır.
Cevap A’dir.

SORU 3
Şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin New York’un günümüzdeki küresel etki alanı Kiev’den daha geniştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A) Mutlak konumları
B) Yüz ölçümleri
C) Fonksiyonları
D) Yeryüzü şekilleri
E) Bulundukları kıta
İlk yerleşim alanlarında tarım faaliyetleri başlamış ve ilk şehirler tarım şehirleri olmuştur. Zamanla şehirler büyümüş ve ticaret şehirleri, liman şehirleri, ulaşım şehirleri gibi fonksiyonlara sahip olmuşlardır. Şehirlerin bu gelişimleri hem nüfusu artırmış hem de şehre yeni fonksiyonlar kazandırmıştır. Kazandıkları yeni fonksiyonlarla bölgesel konuma gelen şehirler etki alanlarını genişleterek küresel boyutlara ulaşmışlardır. Şehirlerin küresel boyutta etkiye sahip olmalarında en büyük etken sahip oldukları fonksiyonlardır.
Cevap C’dir.

SORU 4
Aşağıda, Türkiye’nin 2017 yılı nüfusu baz alınarak TÜİK tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin 2018-2080 yılları arasındaki nüfusunun olası durumunu gösteren bir grafik verilmiştir.
ayt coğrafya soruları 2019
Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında nüfusun geleceğiyle ilgili olarak,
I. 2069 yılından sonra toplam nüfus miktarı azalacaktır.
II. 2040 yılına kadar olan nüfus artışında göçler etkili olacaktır.
III. 2040-2069 yılları arasında nüfus miktarı sürekli artacaktır.
yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Klasik bir grafik okuma sorusu bizden bilgi istemiyor sadece şıklardaki seçenekleri yukarıdaki grafikte var mı yok mu kontrol edin diyor.
ilk seçeneğe baktığımızda grafikte nüfus 107.7 milyon kişiden 107.1 milyon kişiye düşüyor doğru.
ikincisinde 2040 yılına kadar nüfus artışı var ama bunun göçlerle olduğunu kendi görüşünü katarak söylemiş grafikte böyle bir bilgi yok yanlış.
üçüncü seçenekte ise 2040 yılından 2069 yıla kadar nüfus sürekli artmış 100.3 milyondan 107.7 milyona doğru.
Cevap E’dir.

SORU 5
Türkiye’de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu projelerden biri değildir?
A) Doğu Karadeniz Projesi
B) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
C) Konya Ovası Projesi
D) Doğu Anadolu Projesi
E) Kalkınmada Öncelikli İller Projesi
Bu projeler;
Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP),
Doğu Anadolu Projesi (DAP),
Konya Ovaları Projesi (KOP),
Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi (DOKAP),
Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi (ZBK) ve
Yeşilırmak Havza Gelişim Projeleridir. (YHG)
Cevap E’dir.

SORU 6
Ülkelerin sahip olduğu nadir doğal ve kültürel varlıklar, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmaktadır. Bu listeye girecek değerler belirlenirken, doğal özelliklerin yanında, kültürel varlıklar da dikkate alınmaktadır. Türkiye’de, bu listede bulunan çok sayıda eser ve alan bulunmaktadır.
Bu listede bulunan aşağıdaki alanlardan hangisinde Türk kültürüne ilişkin unsurlar daha baskındır?
A) Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
B) Safranbolu Şehri (Karabük)
C) Troya Antik Kenti (Çanakkale)
D) Nemrut Dağı (Adıyaman)
E) Efes (İzmir)
Pamukkale-Hierapolis (Denizli) – Roma Dönemi şehri
Safranbolu Şehri (Karabük) – Osmanlı dönemi
Troya Antik Kenti (Çanakkale) – Helenistik-Roma şehri
Nemrut Dağı (Adıyaman) – Kommagene Krallığı
Efes (İzmir) – Helenistik-Roma
Cevap B’dir.

SORU 7
Avrupa Birliği’nin ve G-8’in önemli ülkelerinden biri olan Almanya’da sanayileşme XIX. yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte başlamıştır. Almanya bu süreçte günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biri hâline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme sürecinde yaşanan özelliklerden biri değildir?
A) Sürecin başında özellikle İngiltere’den ve diğer ülkelerden ithal edilen makineler taklit edilmiştir.
B) Gümrük vergileri yüksek tutularak ülkenin yerli üretimi korunmuş ve sanayileşme geliştirilmiştir.
C) Kömür madenleri kullanılarak demir-çelik üretimine önem verilmiş ve demir yolları geliştirilmiştir.
D) Sanayi teşvik edilerek teknik eğitime önem verilmiş ve teknolojide ilerleme sağlanmıştır.
E) Sürecin başından itibaren sanayi yatırımlarını devlet üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapmasına izin verilmemiştir.
Almanya’nın sanayileşme sürecinde yatırımlar sadece devlet tarafından değil özel sektör ağırlıklı olarak olarak ilerlemiştir.
Cevap E’dir.

SORU 8
Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olumlu sonuçlar ortaya çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
A) Döviz girdisinin artması
B) Kültürel etkileşimin artması
C) İstihdam olanaklarının artması
D) Yoğun yapılaşmanın artması
E) Ülkeler arası ticaretin canlanması
Döviz girdisi, kültürel etkileşim, istihdamın artması, ticaretin canlanması olumlu etkiler iken Yoğun yapılaşma istenen bir durum değildir.
Cevap D’dir.

SORU 9
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlerin bir kısmı ekonomik, bir kısmı da sosyal ve kültürel niteliklerle ilgilidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?
A) Ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarının rezervi
B) Temel hak ve özgürlüklere sahip olma düzeyi
C) Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri
D) İhracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri
E) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterliliği
Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri belirlenirken yer altı ve yer üstü kaynaklarının rezervine göre bir ölçüt kullanılmamaktadır. Böyle bir ölçüt kullanılsaydı yeraltı ve yer üstü kaynakları yok denecek kadar az olan Japonya gelişmemiş bir ülke mi olacaktı? Ya da Dünya’nın en çok petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela gelişmiş ülke statüsünde mi olacaktı?
Cevap A’dır.

SORU 10
Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.
ayt coğrafya soruları 2019
Bu yerlerin hangisinde, sanayide fosil yakıt tüketimine bağlı hava kirliliği yaygın olarak görülür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Dünya üzerinde sanayinin yoğunlaştığı alanlar ABD’nin doğu kıyıları, Avrupa’nın batısı ve Asya’nın Doğusu şeklindedir. Soruda verilen harita incelendiğinde Asya’nın Doğusunda yer alan Çin fosil yakıt kullanarak sanayi üretimi yapan ve dünya üzerinde hava kirliliği en yüksek olan ülkelerden biridir.
Cevap E’dir.

SORU 11
Günümüzde doğal ve kültürel miraslara yönelik tehlikeler devam etmektedir. Her ne kadar doğal ve kültürel mirasların korunmasında devlet yönetimleri sorumluluklarını yerine getirmeye çalışsa da zaman zaman bazı tehditler ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri değildir?
A) Tarihî miras alanlarının millî park hâline getirilmesi
B) Doğal ve kültürel miras alanlarındaki madencilik faaliyetleri
C) Sel, kaya düşmesi ve yangın gibi afetlerin tarihî eserlere zarar vermesi
D) Bazı endemik bitki türlerinin yerel pazarlarda gıda maddesi olarak satılması
E) Savaşlarda kültürel miraslara yönelik saldırıların olması
Milli Park Tanımı: Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.
Tarihi miras alanlar milli park haline getirilerek koruma altına alınır böyle gelecek nesillerinde bu değerleri görme fırsatı olur.
Cevap A’dır.

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

6 yorum

    • Murat hocam teşekkür ederim fırsat bulup bir türlü ekleyememiştim kısmet bugüneymiş. Soruları analiz edip konularına göre ayırma işlemi de yaptık inşallah faydası olur.

Cevap Yaz