Ülkemizde Yerleşmeler Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye'de yerleşme tiplerinin dağılışını etkileyen faktörler fiziki faktörler ve beşeri faktörler olarak ikiye ayrılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Yıllık yağış miktarının buharlaşma şiddetinden az olduğu alanlarda su kaynakları azdır. Bu bölgelerde yer şekilleri de düz ise kırsal kesimlerde toplu kır yerleşmeleri yaygındır.
Buna göre, aşağıdaki alanların hangisinde toplu kır yerleşmelerinin yaygın olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3


Coğrafya test sorusu
Yüksek ve engebeli alanlarda yerleşmeler daha azdır.
Buna göre, haritada numaralandırılan alanların hangisinde yerleşmelerin daha az olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıda üç bölge işaretlenmiş ve bu bölgelerle ilgili bilgiler haritanın altında verilmiştir.

Coğrafya test sorusu

I. Alüvyonla kaplı delta ovası bulunduğu için yerleşmeler fazladır.
II. Engebeli arazi nedeniyle dağınık yerleşmeler görülür.
III. Ulaşımın elverişli olması yerleşmeyi artırmıştır.
Bu yerler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak gösterilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Sanayinin geliştiği bölgelerde iş imkânları fazladır. Bu bölgeler diğer bölgelerden de göç aldığı için şehir yerleşmeleri hızla genişler. Hatta çevresindeki şehirlerle zamanla birbirine bağlanacak kadar konutlarla dolar.
Aşağıdaki kentlerden hangisinin sözü edilen kent yerleşmelerinden biri olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye'nin iç kesimlerinde toplu kır yerleşmeleri yaygınken Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağınık kır yerleşmelerinin görülmesinde;
I. nüfus sayısı,
II. su kaynakları,
III. yer şekilleri
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Köyden daha küçük olan yerleşim birimlerine köy altı yerleşmeleri denir.
Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için numaralandırılan maddelerden hangileri karşılıklı olarak yer değiştirmelidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Yüksek ve engebeli bölgelerde yayla adı verilen, insanların yazın hayvanlarını otlattığı yerler son yıllarda turizm amaçlı kullanılan köyaltı yerleşmelerine dönüşmüştür.
Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangisinde bu tür yerleşmelerin bulunması beklenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin kırsal yerleşme ya da kentsel yerleşme olarak ayrılmasında dikkate alınan kriterlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Yaz mevsiminde insanların hayvancılık yapmak için kullandığı köy altı yerleşmelerinden biri komlardır.
Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde kom yerleşmeleri yaygın olarak bulunmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Tuz Gölü ve çevresi Türkiye'de nüfusun ve yerleşmenin en az olduğu bölgelerden biridir.

Bu bölgede yerleşmelerin az olmasında;
I. engebeli arazinin ulaşımı zorlaştırması,
II. iklim şartlarının tarım faaliyetlerini kısıtlaması,
III. yer altı su seviyesinin yüksek olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıda verilen kent ve kentin gelişimde etkili olan faaliyetlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Kent yerleşmelerinin kurulup gelişmesinde sanayi, ticaret, turizm gibi etkenlerin yanında bölgedeki bir yer altı kaynağının işletmeye açılması da önemli olabilmektedir.
Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişmesinde sözü edilen etkenin daha önemli olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: