İç Kuvvetler Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Yer kabuğunun geniş alanlarında görülen yaylanma hareketlerine, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Yeryüzünün jeolojik yapısı göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı en azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıda, iki farklı yer kabuğu hareketi şematize edilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Şekiller incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Orojenik hareketlerle birlikte kıvrım dağları oluştuktan sonra, alçakta kalan kesimler aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yeryüzündeki etkin volkanların bir kısmı Büyük Okyanus çevresinde kuşak oluşturur. Bu özelliğinden dolayı Büyük Okyanus kıyılarına ateş çemberi adı verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi ateş çemberi olarak adlandırılan bölgede yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Kara ve denizlerde, düşey doğrultudaki alçalma yükselme hareketlerine epirojenez denir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu hareketlere yol açan etkenlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Büyük Okyanus, Japonya çevresi, Antil adaları, Doğu Hint adaları, Akdeniz çevresi ve Amerika kıtalarının batı kesimleri yeryüzünde depremlerin en çok olduğu alanlardır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Orojenik hareketlerle epirojenik hareketler arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Yer kabuğunun geniş alanlarında, tabakaların durumları değişmeden meydana gelen yükselme ve alçalma hareketlerine epirojenez adı verilir. Epirojenezin oluşumunda izostatik denge adı verilen yer kabuğu ile manto arasındaki dengenin bozulmasının etkisi vardır.

Buna göre;
I. şiddetli yer sarsıntıları,
II. okyanus akıntılarının oluşması,
III. dış kuvvetlerin aşınım ve birikim faaliyetleri,
IV. küresel iklim değişmeleri (buzullaşma veya buzulların erimesi)
gibi etmenlerden hangilerinin izostatik dengeyi bozduğu savunulabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıda, orojenik hareketler sonucu oluşan bir yer şeklinin kesiti verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, şekilde K ve L ile gösterilen yerlere sırası ile ne ad verilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Yer kabuğunun iyice oturmamış kısımlarının yerinden oynaması ile ortaya çıkan ve yeryüzünde titreşimler şeklinde görülen doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Enerjisini Yer’in derinliklerinden alan ve yeryüzünün şekillenmesinde olumlu etkiye sahip olan yapıcı kuvvetlere iç kuvvetler denilmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Okyanus ve deniz diplerindeki jeosenklinallerde oluşan tortul tabakalar, yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar. Tortul tabakaların sertlik derecesi birbirinden farklı olabilir.

Buna göre, orojenez esnasında;
I. Esnek yapılı tabakaların yan basınca uğraması sonucu kıvrımlı sıradağlar oluşur.
II. Sert kütlelerin yan basınca uğraması sonucu kırılarak horst ve grabenler oluşur.
III. Esnek yapılı ve sert kütlelerin bulunduğu alanlarda toptan yükselme ve alçalma görülür.
yargılarından hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15I. Kaldera
II. Maar
III. Senklinal
IV. Graben
Bir bölgede, yukarıda verilenlerden hangilerinin görülmesi, yüzey volkanizmasının oluştuğunu kanıtlar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: