Biyoçeşitlilik Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yıllık yağış miktarının 200 mm'nin altında olduğu yerlerde kuraklığa dayanıklı bitkiler yetişmektedir. Bunlar genellikle kısa boylu, dikenli ve bünyelerinde su tutma özelliğine sahip bitkilerdir.
test sorusu
Buna göre, haritada verilen taralı alanlardan hangisinde bu tür bitkilerin daha geniş alan kaplaması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2• 70 – 80 enlemlerinde görülür.
• Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan likenler ve kısa boylu otlardır.
• Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar.
Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Yeryüzünde biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır.
Bu duruma örnek olarak;
I. Bataklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi
II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türlerinin bırakılması
III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması
verilenlerin hangileri yukarıda bahsedilen duruma örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Orman örtüsü genellikle yıllık yağış miktarının fazla ve yağış rejiminin düzenli olduğu yerlerde görülmektedir.
test sorusu
Buna göre yukarıda gösterilen yerlerin hangisi ormanların geniş alan kapladığı yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki şekilde bir dağ yamacındaki bitki topluluklarının dağılışı gösterilmiştir.
test sorusu
Bu dağılışın temel nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlar göç ederek yaşamlarına devam etmektedirler.
Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde yaşayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç etmesi beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıda bir akarsuyun boyuna profilinde bazı bölümler numaralandırılarak gösterilmiştir.
test sorusu
Verilen bölümlerin hangisinde canlı çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Afrika Kıtası’nda aşağıda verilen biyomlardan hangisine rastlanmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Görselde Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar halinde farklılık gösterdiği ifade edilmiştir.
test sorusu
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir.
I. Savan
II. Çayır
III. Tundra
IV. Çalı
Bu biyomlardan hangilerine ülkemizde rastlamak mümkündür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Güney Amerika Kıtası’nın doğusunda yaşayan hayvan fosilleri ile Afrika Kıtası’nın batısında bulunan hayvan fosillerinin benzerlik göstermesi
II. Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kıtası’nda yaygın olarak üretilmesi
III. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyılarda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması
Yukarıda verilenlerden hangileri paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: