Turizmin Ekonomik Etkileri

2

Turizm Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Turizm olanakları fazla olan bir yerde yapılacak yatırımlar kısa sürede kendini amorti ettiği gibi diğer sektörlerin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Diğer endüstrilerle karşılaştırıldığında turizmde verimlilik çok daha yüksektir.

Turizmin ekonomiye katkıları

• Turizmde yapılan yatırımlar bölge halkına doğrudan yarar sağlar.
• Bölge halkına öğrenilmesi kolay, yeni ve çeşitli işler sağlar, istihdam yaratacağından İşsizlik azalır.
• Turizmin gelişmesine paralel olarak, gelir etkisinin artması, tarım sektöründe üretim kalitesinin artmasına, standardizasyonun sağlanmasına ve kaliteli ürünün değerini bulmasına neden olur.
• Bir yörede turistik hareket ve yatırımların artması, hizmet sektörünün önem kazanmasına ve gelişmesine neden olur.
• Bölgenin altyapısını güçlendirir.
• Ülkenin kalkınması İçin gerek duyulan döviz girdisini sağlar. Ülkelerin dış ödemeler dengesini etkiler.
• Turizm, ülkelerin dışalımları nedeniyle doğan ödemeler dengesi açıklarını kapatmayı kolaylaştırır.
• Uluslararası turizm hareketlerinin gelişmesi, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru bir gelir akımını doğurur.
• Turizm, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi yönünde bir ilginin doğmasını sağlar. Ülkenin turistler açısından çekici özelliklerini arttırmak için doğal kaynakların korunması ve zenginleştirilmesi yönünde ulusal çalışmalar yoğunlaşır.
• Turizm, gelişmekte olan bir ülkenin sosyal ve kültürel zenginliklerine dikkatleri çekeceğinden geleneksel törenlere, örf ve adetlere, bölgesel giysilere ve el sanatlarına yeniden önem verilir. Bu gelişme, eğer özen gösterilirse bir ülkenin kültürel geçmişine olan liginin yeniden canlandırılmasını sağlar ve halkın kendine güvenini ve öz benliğine olan saygısını arttırır.
• Tüketim malı üreten sanayiler üzerinde turizmin etkisi fazladır. Turistik İhtiyaçların yönlendirdiği talebe uyum sağlanması amacıyla gıda, İçki, tütün mamulleri, dokuma, giyim gibi sanayi kollarında üretilen malların turistik standartlara uygun olması sağlanır.
• Ara malı üreten sanayilerde ise, özellikle deri ve deri mamulleri, cam, seramik, sıhhî tesisat, demir ve çelik sanayilerinde turizmden kaynaklanan ek talep oluşur. Buda üretimi artırır.
• Ulaşım araçlarının gelişmesine yol açar.
• Ulusların birbirini tanıması, dostane ilişkilerde bulunmasında turizmin rolü büyüktür. Evrensel barışın doğmasına turizm katkıda bulunur.
• Turistler gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Bu yönüyle turizm bir kültür taşıyıcısı görevi yapmaktadır. Turizmle farklı kültürler, etnik yapılar, dinler, yaşam tarzları ve diller birbirini tanır.
• Geleneksel karnavallar, festivallerde önemli turizm olanakları doğurur. Bu festivallerle bulunulan yörenin tarihi ve kültürel olaylarının canlandırılmasında önem taşır.

Dünya’da hızla gelişen sektörlerden biri olan turizm; istihdam oluşturma, döviz girdisi sağlama, vergi gelirlerinin artması gibi birçok ekonomik gelişmeye katkı sağlar. Bu yüzden Türkiye’de de turizmin gelişmesine bağlı olarak yeni iş alanları açılmış, ticaretin canlanması sağlanmıştır. Turizme elverişli yerlerde açılan konaklama, lokanta ve alışveriş merkezleri nüfusun bir bölümüne iş olanağı yaratmıştır. Kentlerde ve turistik alanlarda otel, motel vb. konaklama yerleri ile tatil köylerinin sayısı da artmıştır. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında çok sayıda turistik tesis kurulmuştur. Bu durum aynı zamanda inşaat sektörünü de geliştirmiştir.

Türkiye turizm gelir grafiği 2017

Türkiye ekonomisinde turizm önemli bir yer tutar. Özellikle 1980 yılından bu yana dış turizm alanında yaşanan gelişmeler, ülkemiz ekonomisine büyük bir katkı sağlamaya başlamıştır. Bu dönemde Türkiye, diğer ülkelerdeki insanlar için önemli bir çekim merkezi hâline gelmiştir. 1983-1989 yılları arasında turist sayıları ve turizm gelirleri bakımından ülkemiz, bir önceki yılla karşılaştırıldığında % 127 İle rekor düzeye çıkmıştır. Turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı 1980 yılında % 0,6 iken, 2014 yılında % 4,3’e ulaşmıştır. Bu sayede turizm gelirlerinin toplam ihracat içindeki payı da % 11,2’den, % 28,8’e yükselmiştir.

En çok turizm geliri elde eden ülkeler tablo 2016Ülkemizin sahip olduğu doğal ve tarihi özellikler turizmin gelişiminde etkili olmuştur. Türkiye, Dünya’da en çok ziyaret edilen 17. sırada iken büyük bir hamle yaparak 2014 yılına gelindiğinde en çok ziyaret edilen 6. ülke olmuş ancak 2016 yılında 4 sıra gerileyerek en çok ziyaret edilen 10. Ülke olmuştur. Turizm gelirlerinde 2015 yılında 12’inci sırada yer alan Türkiye, 2016 yılında 5 sıra birden gerileyerek 17’inci sırada kendine yer bulmuştur. Medeniyetin beşiği olan ülkemiz yapılacak planlarla daha çok ziyaret edilen ve buna bağlı olarak daha çok gelir elde eden ülke potansiyeline sahip olacaktır.

Turizmin ülkemizde daha da gelişmesi için

• Tanıtıma önem verilmelidir.
• Tesis sayısı yeterli olmalıdır
• Kaliteli eleman sayısı artırılmalıdır.
• Turizm gelirleri ihracat sayılmalıdır.
• Turizmde KDV oranları indirilmelidir.
• Yeni turistik sahalar açılmalı ve yatırım kolaylığı sağlanmalıdır.
• Ulaşım ağı geliştirilmelidir.
• Turizm acenteleri sürekli kampanya reklâm tanıtım yaparak turist çekmeye çalışmalıdır.
• Yurt dışından turist taşımada ve ülkeye girişte yaşanan meseleler çözümlenmelidir.
• Eko turizm olanakları artırılmalıdır.

Turizmin Ekonomik Etkileri Ders Notu PDF İçin Tıklayın.

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

2 yorum

Cevap Yaz