9. Sınıf Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları Sayfa 38-39 Meb

0

9. Sınıf Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları Sayfa 38-39 Meb

Bu dersimizde Milli Eğitimin 9. Sınıf Coğrafya ders kitabının 38. ve 39. sayfalarındaki ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplarına yer vereceğiz.

Paraleller

Yukarıdaki haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İstanbul ve Zonguldak kentleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km’dir?
Cevap: 210 km

2. Çorum’da yerel saat 16.15 iken İzmit’te kaç olur?
Cevap: 15:55

3. Güneş hangi boylamda tepe noktasına en erken ulaşır?
Cevap: En doğudaki 360 Doğu boylamında en erken tepe noktaya ulaşır.

4. Aşağıda verilen koordinatlar üzerinde yer alan yerleşim birimlerini bulunuz.
Cevap:
Paralel — Meridyen
410 Kuzey – 290 Doğu – İstanbul
420 Kuzey – 350 Doğu – Sinop
400 Kuzey – 330 Doğu – Ankara
410 Kuzey – 320 Doğu – Zonguldak – Bolu Sınırı
400 Kuzey – 310 Doğu – Ankara – Eskişehir Sınırı
410 Kuzey – 300 Doğu – İzmit

5. Yalova (40.50 K – 290 D), Tekirdağ (410 K – 27.50 D), Bolu (40.50 K – 31.50 D), Bartın (41.50 K – 32.50 D), Samsun (410 K – 36.50 D) yerleşim birimlerinin coğrafi koordinatlarını haritadan faydalanarak defterinize yazınız.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bir ülkenin renklendirme yöntemiyle çizilen haritasına bakıldığında, haritada kahverengi ve tonlarının olmadığı görülmüştür. Bu ülkenin yüzey şekilleri ile ilgili neler söylersiniz?
Cevap: Renklendirme yöntemi ile çizilen haritalarda renkler yükseltiyi ifade eder.Yükseltinin 2000 metre üzerinde olduğu yerler, dağlık alanlar kahverengi renk ile gösterilir. Kahverengi yok ise bu ülkede yükseltili ve engebeli alan yok demektir.

2. Tarama yöntemi ile çizilmiş olan bir haritada kısa, kalın ve sık çizgilerin çok yer tutması harita ile ilgili nasıl bir bilgi verir?
Cevap: Kısa, kalın ve sık çizgiler eğimin fazla olduğu, yer şekillerinin engebeli ve yüksek olduğunu gösterir.

3. Ekvator ve çevresi hangi projeksiyon yöntemi ile çizilirse yer şekilleri daha az hata ile düzlem üzerine aktarılır?
Cevap: Silindirik projeksiyon ile çizilirse daha az hata ile düzleme aktarılır.

4. 340 doğu meridyeninde yerel saat 12.10 iken 250 batı meridyeninde kaç olur?
Cevap:
34 + 25 = 590
59×4 = 236 dk
236 dk = 3:56 dk
12:10 – 3:56 = 08:14 bulunmuş olur.

5. İzohips yöntemiyle çizilen haritalardan faydalanılarak hangi işlemler yapılabilir?
Cevap:
– Uzunluk ve alan hesaplamaları yapılır,
– Yükselti hesaplamaları yapılır,
– Eğim hesaplamaları yapılır,
– Profil çıkartma yapılır,
– Yön bulma yapılır,
– Genel yüzey şekillerini yorumlama yapılır.

Paraleller 6. Yandaki izohips haritasında bir yerleşim birimi kurmanız istense nereleri seçerdiniz? Neden?
Cevap: Yerleşmeler tercih edilirken akarsuyun olduğu yerler tercih edilir. Ayrıca eğimin az olduğu yerler çok eğimli yerlere göre daha çok nüfuslanan alanlardır. Bu açıklama göz önüne alındığında yandaki izohips haritasının güneyinde yer alan göl yada denizin yer aldığı ve akarsuyun döküldüğü alan yerleşme birimi kurmamız için elverişli olacaktır. Akarsuyun göl veya denize döküldüğü bu alanda eğim azlığı ve akarsu varlığı tarımsal faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi açısından elverişli bir ortam yaratacaktır. Ayrıca göl yada denizin olduğu alanlar karasal alanlara göre daha ılıman alanlar olduğu için kıyı izohips haritasının güneyinde yer alan bu kıyı yerleşme için tercih edilebilecek alandır.

7. Yandaki izohips haritasında hangi yer şekilleri görülmektedir?
Cevap: Haritada; Dağ, zirve, vadi, yamaç, boyun, akarsu, tepe ve sırt gibi şekiller görülmektedir.

8. Haritada yer alan en yüksek nokta kaç metrededir?
Cevap: Haritada en son görülecek yükselti aralığı 1100 metre ile 1199 metre aralığıdır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
1) Ölçek değiştikçe haritalardaki ayrıntıyı gösterme gücü de değişir. ( D )
2) Ölçeğin paydası büyüdükçe haritadaki ayrıntı oranı da artar. ( Y )
3) Haritanın ölçeği ile gösterdiği ayrıntı arasında doğru bir orantı vardır. ( D )
4) Büyük kara parçalarını göstermek için küçük ölçekli haritalar kullanılır. ( D )
5) Birer derecelik açılarla çizildiği kabul edilen ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. ( D )
6) Öğle vakti, Dünya’nın her yerinde aynı anda yaşanır. ( Y )
7) Türkiye ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alır. ( D )
8) Bütün meridyenlerin uzunluğu birbirine eşittir. ( D )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1) Tarama yöntemi ile çizilen bir haritada taramaların sıklaştığı yerler eğimin arttığı yerlerdir.
2) Harita çiziminde yeryüzü şekillerini göstermek için kullanılan en yaygın yöntemler izohips, renklendirme ve kabartma yöntemidir.
3) Dünya haritaları yapılırken kara ve denizlerin şekil ve boyutlarında bozulma olmasının sebebi Dünya’nın şeklinin yuvarlak olmasıdır.
4) 450 batı meridyeni ile 150 doğu meridyeni arasındaki zaman farkı 240 dakikadır.
5) Ölçek büyüdükçe haritadaki ayrıntı artar.
6) Deniz seviyesindeki eş yükselti eğrisi 0 (sıfır) metreyi gösterir.
7) Eş yükselti eğrileri arasındaki mesafenin azaldığı yerlerde eğim artar.
8) İzohips haritalarında dağ ve tepe zirveleri nokta veya üçgen ile gösterilir.
9) En içteki eş yükselti eğrisi en yüksek noktayı gösterir.
10) Yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın olarak gösteren yöntem kabartma yöntemidir.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

Paraleller 1- Yandaki haritada, seçeneklerdeki yeryüzü şekillerinden hangisi yoktur?
A) Tepe
B) Vadi
C) Yamaç
D) Delta
E) Çukur

 

 

 

 

Paraleller 2- Yandaki haritada verilen yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akarsular menderes oluşturarak akar.
B) A ve C noktalarının yükseltileri eşittir.
C) Akarsu vadilerinin eğimi azdır.
D) Yükselti, kuzeyden güneye doğru artar.
E) Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşur.

 

 

 

 

Paraleller 3- Yanda 100 m’de bir geçen eş yükselti eğrileri ile yapılan bir topoğrafya haritası verilmiştir. Buna göre haritada A-B noktalarının yükseltisi sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 550-700
B) 650-850
C) 850-350
D) 650-700
E) 650-350

 

 

 

Paraleller 4. Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrileri 250 m aralıklarla çizilmiştir. Buna göre harita ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) B noktasının yükseltisi 500 m’dir.
B) A noktasının bulunduğu yerde eğim B’ye göre daha fazladır.
C) A ve B noktaları arasında 1000 m yükselti farkı vardır.
D) A-B noktaları arasındaki uzaklık 20 km’dir.
E) Haritadaki en yüksek izohips 2000 m’yi gösterir.

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz