Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Nüfus projeksiyonları, sosyal ve ekonomik politikaları yansıtan, aynı zamanda sektörler için gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin tespitinde yardımcı bir araç niteliği taşımaktadır.

Buna göre nüfus projeksiyonları ile;
I. doğum
II. ölüm
III. göç hareketleri
gibi özelliklerden hangilerinin gelecekteki durumları ve eğilimleri ile ilgili tahminler yapılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye'de gelecekteki yıllarda nüfus artış hızının azalacağı ile ilgili tahminlerde bulunulması aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye'de 2020 yılında nüfusun 90 milyon olacağı tahmin edilmektedir.
Bu tahmin aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak yapılmış olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Nüfus bilimciler hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde artık yaşlılık olgusunun ve yaşlılık politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, yaşlılara bakım sağlamanın ötesinde, onların toplumla bütünleşmesi ve kaybolan üretime katılan işlevlerinin yeniden artırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmektedirler.
Buna göre nüfus bilimcilerin artan yaşlı nüfusu üretim süreçlerine dahil etmek istemelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye'de çalışma çağındaki nüfus oranının giderek azalması gelecekte iş gücü açığının yaşanmasına üretimde verimliliğin azalmasına ve ekonomik kayıplara neden olabilecektir.
Böyle bir durumun ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin sonucu olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye'de 2016 - 2023 yılları arasındaki nüfus projeksiyonlarına göre genç yaş bağımlılık oranı %33,9'dan %30,9'a gerileyecek, yaşlı bağımlılık oranı ise %12,2'den %14,9'a çıkacaktır.

Buna göre;
I. Türkiye yaşlanmaya devam edecektir.
II. Ortanca (medyan) yaş giderek yükselecektir.
III. Kadınlardaki yaşam süresi kısalacaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye'de yapılan nüfus projeksiyonları ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi bazı kurumlar geleceğe ait tahminlerde bulunarak nüfus projeksiyonları yapmaktadır.
Bu projeksiyonlara göre, Türkiye'nin gelecekteki nüfus özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye'de gelecekte daha çok huzurevleri ve bakımevleri açılacağını, hastanelerin "geriatri" adı verilen yaşlı bakım ünitelerinin çoğalacağını ifade eden bir araştırmacı, bu tezini aşağıdakilerden hangisine dayandırmış olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Nüfus projeksiyonları ile ilgili bir ödev hazırlayan Faruk, ödevinde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.
I. Nüfus projeksiyonları gelecekte nüfusun nasıl olacağıyla ilgili tahmin ve varsayımlardır.
II. Nüfus projeksiyonları sosyal ve ekonomik politikaları yansıtır.
III. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerindeki gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin tespitine yardımcı olur.
IV. Doğum ve ölüm oranlarının gelecekteki durumunu ortaya koyar.
V. Hükümetlerin nüfusu artırıcı ya da azaltıcı yöndeki uygulamalarını konu alır.
Buna göre Faruk hangi maddedeki açıklamasında nüfus projeksiyonundan çok, nüfus politikasıyla ilgili bir bilgiye yer vermiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Coğrafya dersinde Öğretmen Ahmet Bey, "Çocuklar Türkiye'nin nüfusu giderek yaşlanıyor. Gelecek 50 yıl içinde toplam nüfusumuzun %15'ten fazlasını yaşlılar oluşturacak. Sizce ben böyle bir yargıyı neye dayandırıyor olabilirim?" diye bir soru yönelttiğinde öğrenciler aşağıdaki cevapları vermişlerdir.
Buna göre verilen cevaplardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye'de 0 - 14 yaş grubundaki çocukların genel nüfusa oranı 1990'da %35 iken, 2000 yılında %29,8'e, 2014 yılı sonunda da %24,3'e gerilemiştir.
Gelecekte bu gerilemenin devam etmesi durumunda Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi yaşanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Bir ülkenin nüfusunun kendini yenilemesi ve dinamizmini kaybetmemesi için doğurganlık hızının en az 2,1 olması gereklidir. Türkiye İstatislik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de doğurganlık hızının doğal akışı içinde giderek azalıp 2050 yılında 1,65'e ve 2075 yılında 1,85 değerine ulaşacağını öngörmektedir.

TÜİK'in yaptığı nüfus projeksiyonuna göre;
I. Türkiye nüfusu dinamizmini kaybetme eğiliminde ve kendini yenileyememektedir.
II. 2075 yılında yaşlı nüfusun oranı bugünden daha fazla olacaktır.
III. Nüfusun tamamına yakını şehirlerde yaşayacaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Nüfusun Dünya'da ve Türkiye'de giderek yaşlanması 21. yy. da ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biridir. Dünya genelinde ortalama insan ömrünün uzaması, doğumların azalması yaşlı nüfusun hem sayısal hem de oransal olarak artmasına yol açmıştır.
Buna göre nüfusun yaşlanması aşağıdaki risklerden hangisine yol açabilecektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: